0988 398 898
02 491 61 35

Изберете език / Kies uw taal

Общи условия

общи условия

I. Общи положения

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между "НЛ Преводи" ЕООД, със седалище ж.к. "Меден Рудник", 8000 Бургас , ЕИК номер: 202150933, наричан за по-кратко "НЛ ПРЕВОДИ" и потребителя на преводаческите услуги предоставяни от "НЛ Преводи", наричан за по-кратко "КЛИЕНТА".

II. Услуги, предоставяни от НЛ Преводи

 1. НЛ Преводи предоставя професионални преводачески услуги от български на нидерландски (холандски) език и от нидерландски (холандски) на български език.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на НЛ Преводи

 1. При приемане на поръчка за превод, НЛ Преводи се задължава да гарантира качеството на превода и спазването на крайния срок за доставка.
 2. НЛ Преводи се задължава да потвърди постъпило запитване за превод от Клиента в срок от 4 работни часа.
 3. В случай на основателно оплакване от страна на клиента, НЛ Преводи се задължава в най-кратък срок да извърши редактиране на превода за своя сметка.
 4. В случай на закъснение от страна на НЛ Преводи с повече от 1 работен ден от определеното време, и ако това закъснение е по вина на НЛ Преводи, НЛ Преводи се задължава да възстанови изцяло платената сума за превода.
 5. НЛ Преводи си запазва правото да отказва запитване за превод в следните случаи:
  • ако поисканият от клиента срок на изпълнение би се отразил върху качеството на предоставената услуга;
  • ако текстът за превод не е във вид, който да може да бъде разчетен правилно от НЛ Преводи (лошо сканирани документи, саморъчно написан текст, който не може да бъде разчетен и т.н.).
 6. НЛ Преводи не носи отговорност за технически проблеми, причинени от трети страни при изпращането и получаването на документите за превод по електронен път (проблеми със сървъри, интернет доставчици и т.н.).
 7. НЛ Преводи гарантира пълно взаимодействие и комуникация с Клиента, за да бъдат избегнати ситуациите, посочени в алинеи 4, 5 и 6.

Права и задължения на Клиента

 1. От момента на изпращането на запитване за превод в сайта на НЛ Преводи, Клиентът се задължава да счита настоящите Общи условия за сключен договор между НЛ Преводи и Клиента, освен ако между двете страни вече няма сключен друг договор за предоставяне на преводачески услуги.
 2. Клиентът се задължава да изпрати документите за превод по начините указани в този сайт. НЛ Преводи не носи отговорност за документи за превод, изпратени по начини, различни от посочените в този сайт, и не дава гаранция, че такъв вид запитвания ще бъдат разглеждани като валидни.
 3. Клиентът има право да отправи оплакване по отношение качеството на извършената от НЛ Преводи услуга, в случаите когато има основание за това. Оплакването следва да бъде направено в писмен вид (писмо или електронна поща) с подробно описание на проблема. НЛ Преводи гарантира пълно съдействие в такива случаи за да може да бъде разрешен проблема.

IV. Условия за превод

Тези условия следва да бъдат считани за условия на договор между всеки клиент, който поръчва превод чрез страницата https://nl-translations.bg, и НЛ Преводи, ако вече няма сключен такъв.

Изпращане и приемане на поръчки за превод

 1. За да поръча превод, Клиентът следва да се свърже с НЛ Преводи по един от начините описани в тази Интернет страница, както и да предостави на НЛ Преводи необходимите материали за превод.
 2. Поръчката за превод се счита за приета в момента, в който Клиентът получи електронно съобщение от НЛ Преводи в потвърждение за приемането й.
 3. Условията и сроковете за поръчката могат да бъдат договаряни и по телефона, но при всички случаи Клиентът ще получи от НЛ Преводи електронно съобщение като потвърждение.
 4. При отказване от вече приета поръчка от страна на Клиента, същият дължи 100% от сумата за вече свършената по превода работа до момента на отказването.

V. Поверителност

 1. Клиентът се съгласява НЛ Преводи да предостави информацията в получените материали за превод на служителите, които ще работят по нея, в случаите когато това е необходимо.
 2. НЛ Преводи гарантира, че по никакъв повод няма да предоставя информацията в получените материали за превод на лица, несвързани с НЛ Преводи без съгласието на Клиента.
 3. Ограниченията в точка 2 следва да се считат за невалидни в случаите, когато законът изисква НЛ Преводи да предостави информацията в получените материали за превод или когато тази информация стане публично достояние без намесата на НЛ Преводи.

VI. Цени за превод

 1. Цените за превод в зависимост от сроковете, езиковата комбинация и вида на превода са публикувани на страницата „Услуги – Цени".
 2. Окончателната цена на превода се определя на база брой страници преведен текст, като обемът се изчислява в страници. Една страница по БДС съдържа 1800 символа с включени интервали. Минималният таксуван обем е една преводаческа страница.
 3. Посочените цени за превод включват: превод, редакция и техническо оформление на превода във форма, идентична или възможно най-близка до оригиналния текст, освен ако Клиентът не е посочил друго.
 4. Всички цени са в български лева (лв.).

VII. Заплащане на преводите

 1. НЛ Преводи пристъпва към изпълнение на услугата след получаване на писмено потвърждение (имейл) от страна на Клиента.
 2. Плащането става след предаване на превода и издаване на фактура.
 3. Срок за плащане на фактурата: 7 календарни дни, освен ако между Клиента и НЛ Преводи не е договорено друго.
 4. Условията за плащане на корпоративни клиенти могат да бъдат договаряни индивидуално между НЛ преводи и Клиента.
 5. Заплащането на всички преводи става по банков път.

VIII. Процедура при неплащане в срок

 1. Всяко закъсняло плащане ще е достатъчно основателна причина НЛ Преводи да започне процедура по принудително събиране на дължимите суми.
 2. За всеки просрочен ден се дължи лихва, равна на годишния лихвен процент на БНБ, разделен на 365.
 3. Освен дължимите за услугата суми, Клиентът се задължава да плати всички съдебни и други разходи направени от НЛ Преводи за събиране на дължимите суми.
 4. НЛ Преводи няма да приема поръчки за превод до окончателното плащане на дължимите суми.

IX. Използване и защита на личните данни

 1. Информацията, предоставена от Клиента на НЛ Преводи ще бъде използвана само и единствено за:
  • изпълнение на превода от страна на НЛ Преводи или от други участници в изпълнението;
  • маркетингови цели от НЛ Преводи, освен ако Клиентът изрично е посочил, че не желае да получава маркетингова информация от НЛ Преводи;
  • развитие на бизнес отношенията между НЛ Преводи и Клиента, в случай, че Клиентът е и бизнес партньор на НЛ Преводи;
 2. Личните данни на клиентите се съхраняват в защитена база данни, като тази информация е строго конфиденциална и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато закона го изисква. В такъв случай НЛ Преводи се задължава да уведоми Клиента в писмен вид (под формата на електронно съобщение) за това.

X. Допълнителни разпоредби

НЛ Преводи си запазва правото да преразглежда и променя настоящите общи условия. Ако имате някакви въпроси във връзка с описаните тук правила и отговорности, не се колебайте да се свържете с нас.