ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van NL Vertalingen BV, statutair gevestigd te Burgas, de Republiek Bulgarije, KvK-nummer 202150933, BTW nummer: BG202150933
I. Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. NL Vertalingen: NL Vertalingen BV, gevestigd te Burgas, de Republiek Bulgarije;
2. De Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van de door NL Vertalingen aangeboden diensten gebruik wenst te maken.

II. Diensten aangeboden door NL Vertalingen
1. NL Vertalingen biedt professionele vertaaldiensten aan in de volgende taalcombinaties: Nederlands – Bulgaars en Bulgaars – Nederlands.

III. Rechten en plichten van de partijen
Rechten en plichten van NL Vertalingen
1. NL Vertalingen is gehouden om de kwaliteit van de vertaling te waarborgen en de overeengekomen leveringstermijn na te komen.
2. NL Vertalingen is gehouden om elke aanvraag binnen 4 uur te bevestigen, met uitzondering van feest- en weekenddagen.
3. Indien de klant een gegronde klacht ingediend heeft, is NL Vertalingen gehouden om zo snel mogelijk en voor eigen rekening de nodige correcties aan de vertaling uit te voeren.
4. Indien door de schuld van NL Vertalingen de vertaling met meer dan 1 werkdag vertraging geleverd wordt, neemt NL Vertalingen alle kosten voor de vertaling voor zijn rekening.
5. NL Vertalingen behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren of uit te stellen indien:
o de door de Klant gewenste termijn de kwaliteit van de vertaling zou kunnen beïnvloeden;
o indien de door de Klant bezorgde tekst niet goed leesbaar is (slecht gescande documenten, onleesbare handgeschreven tekst enz.)
6. NL Vertalingen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische storingen bij het verzenden en het ontvangen van de documenten via elektronische weg (storingen van servers, netwerkverbindingen, internet providers enz.)
7. NL Vertalingen zal haar volledige samenwerking verlenen om de gevallen, waarvan sprake in lid 5 en lid 6 zo snel mogelijk op te lossen.
Rechten en plichten van de Klant
1. De Klant is gehouden om de nodige materialen aan NL Vertalingen te bezorgen op de manier beschreven op deze website.
2. De schriftelijke opdrachtbevestiging door de Klant wordt beschouwd als een overeenkomst tussen de Klant en NL Vertalingen, tenzij de partijen reeds een andere overeenkomst hebben gesloten. Onder “schriftelijk” dient tevens te worden verstaan elke vorm van schriftelijke communicatie, met in begrip van fax, email, internet of ander elektronisch medium.
3. De Klant is gehouden om de documenten voor vertaling aan NL Vertalingen te bezorgen enkel op de manier beschreven op deze website. NL Vertalingen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor documenten verstuurd via een andere weg dan deze bepaald deze website. Niettemin kan NL Vertalingen waarborgen dat zulke aanvragen als geldig zullen beschouwd worden.
4. Indien de Klant hier een gegronde reden voor heeft, heeft hij het recht om een klacht m.b.t. de door NL Vertalingen uitgevoerde diensten in te dienen. De klacht dient schriftelijk geformuleerd en verzonden te worden (via email of post), met duidelijke opgave van het probleem. NL Vertalingen zal haar volledige samenwerking verlenen om zulke problemen n het voordeel van beide partijen zo snel mogelijk op te lossen.

IV. Voorwaarden voor vertaling
De onderhavige voorwaarden dienen als voorwaarden van een geldige overeenkomst tussen NL Vertalingen en de Klant beschouwd te worden, tenzij de partijen reeds een andere overeenkomst hebben gesloten.
Verzending en aanvaarding van vertaalopdrachten
1. De vertaalopdracht wordt geacht te zijn aanvaard op het ogenblik waarop de Klant een schriftelijke opdrachtbevestiging van NL Vertalingen ontvangt. Onder “schriftelijk” dient tevens te worden verstaan elke vorm van schriftelijke communicatie, met in begrip van fax, email, internet of ander elektronisch medium.
2. De voorwaarden en de termijnen kunnen ook telefonisch besproken worden maar de Klant ontvangt in ieder geval een schriftelijke opdrachtbevestiging.
3. Indien de Klant een reeds bevestigde opdracht annuleert, is hij gehouden om het volledige bedrag voor de reeds uitgevoerde vertaling tot op het ogenblik van de annulering te betalen.

V. Privacy
1. De klant gaat ermee akkoord dat NL Vertalingen de door de Klant ontvangen gegevens kan verstrekken aan haar medewerkers die aan de vertaalopdracht zullen werken.
2. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant zal NL Vertalingen in geen geval de informatie en documentatie van de Klant aan derden bekendmaken.
3. De bepalingen van de voorgaande alinea zijn niet van toepassing indien NL Vertalingen door de Wet is verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken.
4. NL Vertalingen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de hierin bedoelde gegevens reeds bekend zijn gemaakt zonder de tussenkomst van NL Vertalingen.

VI. Prijzen voor vertaling
1. De prijzen voor de vertaling zijn afhankelijk van de termijnen, de taalcombinatie en het type tekst. U kunt ze vinden in de rubriek “Diensten – Prijzen”.
2. De prijs voor de vertaling wordt bepaald op basis van het aantal vertaalde pagina’s.
3. De vertaaldienst omvat: vertaling en proeflezen.
4. Alle prijzen zijn in Bulgaarse Lev (BGN).

VII. Voorwaarden voor betaling
1. NL Vertalingen zal overgaan tot uitvoering van de vertaalopdracht na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant.
2. De betaling geschiedt na de levering van de vertaling en ontvangst van factuur.
3. Betalingscondities: 7 dagen na ontvangst van factuur, tenzij de Klant en NL Vertalingen anders zijn overeengekomen.
4. De betaling geschiedt op rekening.

VIII. Late of wanbetaling
1. In geval van een late betaling is een rente verschuldigd. De rente wordt per dag berekend. De verschuldigde rente per dag is gelijk aan de wettelijke jaarlijkse rente bepaald door de Bulgaarse Nationale Bank, gedeeld door 365.
2. Alle bijkomende kosten gemaakt voor de invordering van de verschuldigde bedragen (met inbegrip van maar niet beperkt tot incassokosten, kosten voor het verzenden van aangetekende brieven enz.) worden op de Klant verhaald.
3. NL Vertalingen zal geen enkel vertaalopdracht aanvaarden totdat alle achterstallige schulden zijn betaald.

IX. Gebruik en bescherming persoonsgegevens
1. De gegevens die de Klant aan NL Vertalingen verstrekt zullen enkel gebruikt worden voor:
o de uitvoering van vertaalopdracht;
o marketingdoeleinden van NL Vertalingen;
o ontwikkeling van de zakelijke relaties, indien de Klant een zakelijke partner is van NL Vertalingen.
X. Bijkomende bepalingen
NL vertalingen behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te herzien.